Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató · 

Tisztelt Felhasználónk! Kérjük, figyelmesen olvassa el a Somnius Egészségügyi Szolgáltató Kft adatkezelési tájékoztatóját - Hatályos 2018. május 25-től visszavonásig

A Somnius Egészségügyi Kft (Székhely: 1118 Budapest, Előpatak köz 8. fsz.1, www.somnocenter.hu, titkarsag@somnocenter.hu, adószám: 13821603-2-43, a továbbiakban Szolgáltató), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

E tájékoztató célja, hogy rögzítse a Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató elkötelezett a páciensei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja páciensei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A Szolgáltató adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen alapulnak.

A Szolgáltató a személyes adatokat egészségügyi szolgáltatások vagy termékek igénybe vétele, megvásárlása során abból a célból rögzíti, hogy az adott személy egyértelmű, egyedi azonosításához, illetve társadalombiztosítási támogatás elszámolásához elégséges mértékű legyen. Ezen adatok köre és megőrzésének ideje jogszabályban meghatározott. Az adatkezelés céljai:

 • az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása;
 • a Szolgáltató eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is,
 • az érintett páciens egészségi állapotának nyomon követése;
 • orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, költségek tervezése;
 • statisztikai vizsgálat;
 • az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vehető szolgáltatások rendelésének és nyújtásának, valamint a gazdaságos gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz- és gyógyászati ellátás rendelési szabályai betartásának a vizsgálata, továbbá a külön jogszabály szerinti szerződés alapján a jogosultak részére nyújtott ellátások finanszírozása, illetve az ártámogatás elszámolása, valamint a társadalombiztosítási ellátások megállapítása, kifizetése és a kifizetett ellátások visszafizetése, megtérítése érdekében;
 • az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére vényen rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás folyamatos és biztonságos kiszolgáltatása, illetve nyújtása érdekében;
 • az egészségügyi szolgáltatások minőségének értékelése és fejlesztése, az egészségügyi szolgáltatások értékelési szempontjainak rendszeres felülvizsgálata és fejlesztése.

A Szolgáltató marketing célból olyan személyes adatokat rögzít, amelyek elégségesek az ügyféllel való kapcsolat tartására, a szükséges és releváns információk eljuttatására. Ilyen célú adat rögzítése minden esetben az ügyfél saját hozzájárulásán alapul, és azok megőrzésének ideje az ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az adott marketing szolgáltatás Szolgáltató általi végzésének idejéig tart. Az adatkezelés céljai:

 • online tartalomszolgáltatás;
 • az Ügyfél azonosítása, a vele való kapcsolattartás;
 • az Ügyfél felhasználói jogosultságainak kezelése (az Ügyfél által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;
 • az Ügyfél által igénybe vett szolgáltatások valamint a számára készített hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
 • egyedi Ügyfél megkeresések kezelése, intézése;
 • statisztikák, elemzések készítése;
 • közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
 • Ügyfél által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat stb.) közzétételéhez szükséges azonosítás
 • közösségi szolgáltatások esetén Ügyfelek egymás általi azonosításának biztosítása, egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tétele;
 • alkalmai esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
 • a Szolgáltató informatikai rendszerének technikai fejlesztése;
 • az Ügyfelek jogainak védelme;
 • a Szolgáltató adatkezelői jogos érdekeinek érvényesítése.

A Szolgáltató szolgáltatási telephelyein az egészségügyi szolgáltatások, továbbá a honlapokon elérhető szolgáltatások igénybe vétele során történő adatszolgáltatás az Ügyfél és Páciens részéről önkéntes hozzájárulásnak minősül.

Az adatkezelés jogalapja ezen kívül több jogszabály, ami az egészségügyi szolgáltatások nyújtásának és igénybe vételének kapcsolatát szabályozza, mint például a

 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről;
 • 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról;
 • 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól;
 • 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről.

Ezúton tájékoztatjuk pácienseinket és ügyfeleinket, hogy az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és személyazonosító adatok nyilvántartásáról a következőképpen rendelkezik: (30. § (1)) „az egészségügyi dokumentációt – a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról készített leletek, valamint a (7) bekezdés kivételével – az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni.” Ez egyben azt is jelenti, hogy az adatkezelési hozzájárulás visszavonásával (pl. orvos csere, szolgáltatóváltás) a jogszabályi előírások miatt a személyes adataikat a mindenkori rendelkezéseknek megfelelően továbbra is meg kell őriznünk.

Az egyéb, nem egészségügyi szolgáltatások során felmerülő adatok kezelésének jogszabályi alapja a

 • 2016/679 számú EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról;
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Érintettek jogai

A Szolgáltató által kezelt személyes adatok tekintetében az érintettnek a Szolgáltató bármikor rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

 1. az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 3. ha a személyes adatokat nem az érintettől szereztük meg: az érintett személyes adatok kategóriái;
 4. adott esetben a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen.

Az említett információk mellett tájékoztatjuk, hogy Önnek, mint érintettnek joga van:

 1. kérelmezni a vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 2. joga van az adathordozhatósághoz;
 3. az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához;
 4. a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens a Szolgáltató rendszerén belül kockázattal járna a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Szolgáltató számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei az adott szolgáltatási nyújtó telephelyen, vagy a szolgáltató másik telephelyén, székhelyén, valamint az adatok tárolására kijelölt szerverein találhatók meg. Bizonyos szolgáltatás részeket külső szolgáltatók nyújthatnak, amely esetben ezen külső szolgáltató adatfeldolgozónak minősül, és az adatot saját számítástechnikai eszközein is tárolhatja. Ez esetben Szolgáltató ezekért úgy felel, mintha azok a sajátjai lennének.

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket, informatikai szolgáltatókat úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
 • hitelessége és hitelesítése biztosított;
 • változatlansága igazolható;
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Szolgáltató a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

Cégünk adatfeldolgozót vesz igénybe a számítógépes rendszerének működési rendszere miatt. Az adatfeldolgozótól megfelelő, és szerződésben biztosított garanciákat kérünk, hogy az adatkezelése megfeleljen a 2016/679 számú EU rendeletnek.

A Szolgáltató által kezelt adatokat elsődlegesen a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni. Előfordulhat, hogy az adatokat kötelesek vagyunk továbbítani az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) felé. Ezen kívül az érintettek adatait az informatikai szakrendszerünket üzemeltető társaság kezeli, mint szerződött adatfeldolgozó, de azokat egyéb harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből, jogszabályi kötelezettségből, vagy ha ehhez Ön, mint érintett előzetesen kifejezett beleegyezését adta (pl. szakorvosi beutaló kiállítása).

Fontos: Az Ön EESZT-be kerülő egészségügyi adatait és dokumentumait csak a háziorvosa és kezelőorvosa láthatja. A gyógyszertári rendszerek csak a recept adatokat érhetik el. Önnek módjában áll szabályozni és nyomon követni az egészségügyi adataihoz történő hozzáféréseket („digitális önrendelkezés”) az EESZT lakossági internetes oldalán (www.eeszt.gov.hu).

Sütik – cookie – k

A Szolgáltató üzemeltetésében lévő weboldal(ak)on tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a Szolgáltató valamelyik webhelyén.

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy © TMSI Kft. 2017. nov: 753951+VP7751
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A Szolgáltató üzemeltetésében lévő weboldalak:

 • www.somnocenter.hu és aloldalai (somnolife, somnoscreen, somnomail, somnocare, somnotv)
 • www.alvascentrum.hu
 • www.alvasiapnoe.hu

Ügyfélkapcsolat

Amennyiben cégünkkel, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható aktuális elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk.

Egyéb

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Cégünk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Tájékoztatjuk pácienseinket és ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót.

Eljárási szabályok

A személyes adatokról az információ adásra, törlésre, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett ilyen igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Adatvédelmi hatóság

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06.1.391.1400, Fax: 06.1.391.1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu © TMSI Kft. 2017. nov: 753951+VP7751

Felelős kiadó a Somnius Kft ügyvezető igazgatója

Fogalmak

 • személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; © TMSI Kft. 2017. nov: 753951+VP7751
 • az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
  • Adatkezelő: Somnius Kft (Székhely: 1118 Budapest, Előpatak köz 8. fsz.1, www.somnocenter.hu, titkarsag@somnocenter.hu, adószám: 13821603-2-43)
 • adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  • DokuMedik Informatikai Szolgáltató Kft (Székhely: 1192 Budapest, Bercsényi u. 72.)
  • KVL Kft (Székhely: Budapest, Mexikói u. 18. ; adószám: 12165223-2-42)
  • TYCMO Kft (Székhely: 2053 Herceghalom, Patak utca 1., cégjegyzékszám: Cg. 13-09-094782, adószám: 13043102-2-13)
  • HHC Hungary Kft (Székhely: 1118 Budapest, Előpatak köz 8. fsz 1. Adószám: 22765381-2-43)
  • AZ-NET Informatika Zrt (Székhely: 1152 Budapest Palánk u. 51.)
 • harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.